Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Šilutės žemės ūkio mokyklos

Direktoriaus 2018 m kovo  mėn. 02 d. įsakymu Nr. P2-28V

 

ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šilutės žemės ūkio mokyklos Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu nuostatai reglamentuoja vidurinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo mokytojo dienyno, savarankiško mokymosi dienyno, klasės vadovo dienyno (darbui su grupe), individualaus darbo dienyno, profesinio mokymo dienyno, praktikos dienyno, neformaliojo ugdymo dienyno ir kitų dienynų administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jų išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.
 3. Nuostatai parengti vadovaujantis dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-375 redakcija).
 4. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimamas mokyklos tarybos pritarimu. Mokykla priėmusi sprendimą mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną, parengia mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus ir tvirtina mokyklos vadovo įsakymu. Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai skelbiami viešai, mokyklos interneto svetainėje.
 5. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius, įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas mokyklos sprendimu gali būti naudojamas ir kitoms mokinių ugdymo reikmėms: vertinimo aplankui sudaryti ir kt. Mokykla naudoja UAB „NEVDA“ elektroninį dienyną „TAMO“.
 6. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ
 7. Šilutės žemės ūkio mokyklos elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.
 8. Elektroninį dienyną pildo ir tvarko jo administratorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjas profesiniam mokymui, mokytojai ir profesijos mokytojai, grupių vadovai, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas.
 9. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Visi mokyklos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (1 priedas), kurie saugomi darbuotojų asmens bylose.
 10. Elektroninio dienyno administratorius:

8.1. Atsako už Elektroninio dienyno administravimą ir jo patikimą funkcionavimą;

8.2. Įveda į Elektroninį dienyną informaciją (iki rugsėjo 10 d.) apie pamokų laiką, pusmečių intervalus, mokinių atostogų laiką, mokymosi kursus, mokinių pasiekimų įvertinimų tipus ir esant poreikiui juos tikslina.

8.3. Elektroninio dienyno vartotojams – mokyklos vadovams, mokytojams, socialiniam pedagogui, mokinių tėvams pateikia prisijungimo duomenis;

8.4. Grupių vadovams pateikia mokinių prisijungimo duomenis;

8.5. Elektroninio dienyno vartotojams praradus prisijungimo duomenis, pateikia jiems naujus;

8.6. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui  leidimu atrakina užrakintus Elektroninio dienyno skyrius;

8.7. Teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali to padaryti pats, kreipiasi į elektroninio dienyno „TAMO“ administratorių;

8.8. Tvarko ir kontroliuoja mėnesio, pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo ir tvarkymo apsaugos parametrus;

8.9. Mokslo metams pasibaigus perkelia Elektroninį dienyną į skaitmeninę laikmeną.

 1. Gimnazijos skyriaus vedėjas:

9.1. Teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Elektroninio dienyno tvarkymą, perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;

9.2. Įveda į Elektroninį dienyną mokytojų ir mokinių sąrašus, mokomuosius dalykus, grupių sąrašus, tvarkaraščių pakeitimus, pavadavimus, nuolat tikrina ir atnaujina informaciją, reikalingą elektroninio dienyno funkcionavimui;

9.4. Pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams iš Elektroninio dienyno išspausdina skyrius „Klasės lankomumo ataskaita“, „Klasės pusmečio pažangumo lentelė“, išspausdintuose lapuose pasirašo grupių vadovai, patvirtindami juose esančių duomenų tikrumą. Suvestinė dedama į bylą, kuri tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

9.5.  Pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams iš Elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas(-i) duomenų teisingumą, tikrumą, ir deda į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka. Kitus dienyno skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną. Skaitmeninė laikmena dedama į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

10.Grupių vadovai:

10.1. Mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 10 d. patikrina vadovaujamos grupės mokinių sąrašą, mokinių priskyrimą laikinosioms grupėms, praktinio mokymo pogrupiams;

10.2. Patikrina vadovaujamos grupės mokinių tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja gimnazijos skyriaus vedėją;

10.3. Pateikia vadovaujamos grupės mokiniams jų Elektroninio dienyno prisijungimo duomenis;

10.4. Gavę iš mokinio dokumentą, pateisinantį praleistas pamokas, ne vėliau kaip per savaitę užpildo Elektroninio dienyno skyrių „Praleidimų pateisinimas“;

10.5. Pasibaigus mėnesiui (kiekvieno mėn. 5 d.), iš Elektroninio dienyno išspausdina  skyrių „Detalus  mėnesio lankomumas pagal dienas“, išspausdintuose lapuose pasirašo grupės vadovai, patvirtindami juose esančių duomenų tikrumą. Suvestinės, remiantis Šilutės žemės ūkio mokyklos mokymosi pasiekimų ir lankomumo suvestinių pildymo tvarkos aprašo 12 punktu (patvirtinta  2013m. gegužės mėn. 30d. Šilutės žemės ūkio mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr.P2-76M), saugomos bylose pas socialinę pedagogę.

10.6. Elektroninio dienyno aplinkoje žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, grupėje dėstančiais mokytojais;

10.7. Elektroninio dienyno aplinkoje skelbia informaciją apie buvusius ir būsimus tėvų susirinkimus;

10.8. Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie Elektroninio dienyno, pagal pageidavimą išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

10.10. Atlikę saugaus elgesio instruktažus mokiniams, mokinių supažindinimą su tvarkomis, taisyklėmis, instrukcijomis ir kt., išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir perduoda saugoti gimnazijos skyriaus vedėjai arba praktinio mokymo vadovui.

 1. Mokytojai:

12.1. Iš mokyklos elektroninio dienyno administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

12.2. Mokslo metų pradžioje gavę iš gimnazijos skyriaus vedėjo grupių, laikinųjų grupių, pogrupių sąrašus, sudaro savo dalyko grupes, laikinąsias grupes, pogrupius;

12.3. Per meniu punktą „Mano tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį, prireikus jį koreguoja;

12.4. Kiekvieną darbo dieną suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo; rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams pagal poreikį;

12.5. Ne vėliau kaip prieš savaitę pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

12.6. Per meniu punktą „Mėnesių užbaigimas“ pažymi apie baigtą pildyti mėnesį iki sekančio mėnesio 20 dienos bet ne vėliau kaip iki pusmečio pabaigos;

12.7. Nustačius klaidingą informaciją užrakintuose Elektroninio dienyno skyriuose, ją keičia tik su direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimu; keitimą vykdo mokytojas kartu su pavaduotoju ugdymui;

12.8. Pasibaigus pusmečiui išveda pusmečio įvertinimus ir užpildo skyrių „Trimestrai/pusmečiai“;

12.9. Per meniu punktą „Mano klasės/grupės“ įveda savo supažindinimo su dalyko mokymo programa, su brandos egzaminų tvarka, instrukcijomis, tvarkaraščiu, dalyko saugaus elgesio ar kt. instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo; pasirašytą lapą perduoda praktinio mokymo vadovui arba gimnazijos skyriaus vedėjai.

12.10. Vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, grupių vadovais;

12.11. Pusmečiui, metams pasibaigus pasirašo išspausdintose „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse“, patvirtindami jose esančių duomenų tikrumą;

12.12. Mokslo metams pasibaigus parašu patvirtina Elektroninio dienyno, perkelto į skaitmeninę laikmeną, duomenų tikrumą.

12.13. Integruotų į kitus dalykus dalykų mokymo apskaita dubliuojama abiejuose ar keliuose dalykuose;

12.14. Mokinio, besimokiusio kitoje mokykloje, per mokslo metus gautus įvertinimus perkelia iš kitų dokumentų;

 1. Socialinis pedagogas:

13.1.  Stebi ir analizuoja mokinių lankomumą, gautas pastabas, aiškinasi mokyklos nelankymo priežastis, teikia  informaciją  apie  lankomumą  mokyklos vadovams.

13.2. Stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas;

13.3. Vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, grupių vadovais.

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

14.1. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

14.2. Elektroniniame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju ugdymui ją ištaiso;

14.3. Esant poreikiui leidžia Elektroninio dienyno administratoriui atrakinti užrakintus dienyno skyrius, leidžia mokytojams keisti informaciją užrakintuose dienyno skyriuose;

14.4. Elektroniniame dienyne rašo pastabas mokytojams  ir grupių vadovams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą.

14.5. Pasibaigus mokslo metams kontroliuoja, kad Elektroniniame dienyne esantys duomenys būtų atspausdinti, perkelti į skaitmenines laikmenas ir perduoti saugoti pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytą tvarką.

14.6. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su atsakingu asmeniu, remdamiesi mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, ją ištaiso, tačiau mokykla privalo užtikrinti, kad elektroniniame dienyne liktų naikinamų / pakeistų ar kitaip koreguotų duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.).

 1. Mokyklos direktorius:

15.1. Mokyklos vadovas užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo spausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą.

15.2. Įsakymu skiria elektroninio dienyno administratorių.

15.3. Užtikrina integraciją tarp elektroninio dienyno ir Mokinių registro.

15.4. Atsižvelgdamas į pasikeitimus, papildo Mokyklos (kaip mokinių registro tvarkytojos) ir elektroninio dienyno paslaugos teikėjo sutartį dėl duomenų naudojimo tikslų, teikimo ir gavimo teisinio pagrindo, tvarkos, teikiamų Mokinių registro duomenų apimties.

 1. Sveikatos priežiūros specialistas:

16.1. Vadovaudamasis mokinių pateiktomis sveikatos pažymomis, dienyne užpildo mokinių sveikatos duomenis.

16.2. Pagal grupių vadovų pateiktas pažymas apie atleidimą nuo kūno kultūros pamokų, mokiniui skirtą palengvintą kūno kultūros užsiėmimų programą ir kt., pildo dienyno skyrių apie mokinių atleidimus.

III. DIENYNO SAUGOJIMAS

 1. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir Profesinių mokyklų pavyzdinėje bylų nomenklatūroje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 925 „Dėl Profesinių mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūros“, nustatytą laiką.
 2. ATSAKOMYBĖ
 3. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už Elektroninio dienyno priežiūrą, kad nebūtų pažeista mokyklos mokinių ir jų tėvų informavimo mokinių ugdymo(-si) klausimais tvarka bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.
 5. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojas, klasės auklėtojas ir kt.) atsako už savalaikį duomenų įvedimą į dienyną ir jų teisingumą.
 6. Asmenys, administruojantys, prižiūrintys, tvarkantys mokinių ugdomosios veiklos apskaitą elektroniniame dienyne, minėto dienyno duomenų pagrindu sudarantys dienyną vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 8. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos darbuotojai, tvarkantys, administruojantys ir prižiūrintys dienyną.

PRITARTA

2018 m.  vasario 23 d. Mokytojų tarybos posėdžio

protokolo Nr.  2   nutarimu

2018 m.  vasario 26  d. Mokyklos tarybos posėdžio

protokolo Nr.  2   nutarimu

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
Direktoriaus 2009 m. sausio 14 d.
įsakymu Nr. P2-68V

ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šilutės žemės ūkio mokyklos (toliau vadinama – mokykla) veikla organizuojam vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
 2. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką ir privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį su mokykla: administracijos darbuotojams, mokytojams, ugdymą organizuojantiems ir aptarnaujantiems darbuotojams, ūkio darbuotojams, pagalbiniam personalui bei darbininkams.

Taisyklėse numatytais atvejais jos yra privalomos ir kitiems asmenims (mokiniams, kursų klausytojams, mokyklos lankytojams ir kt.).

 1. Mokyklos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės instrukcijos, šios Taisyklės. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų pareiginiai nuostatai (pareigybių aprašymai).
 2. Asmuo, priimamas dirbti mokykloje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis,  darbo saugos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais (pareigybės aprašymu). Asmeniui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.
 3. Šių Taisyklų nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
 4. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

DARBO IR  POILSIO  LAIKAS

 1. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai (pvz., tarnybinės komandiruotės). Mokyklos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais.
 2. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta; neatvykimas į darbą administracijos leidimu; valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas; nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.
 3. Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.). Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
 4. Administracijos ir kitų darbuotojų, papildomai dirbančių pedagoginį darbą, pagrindinių pareigų darbo laikas gali būti perkeltas po 17.00 val. pagal patvirtintus darbo laiko grafikus.
 5. Administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų mokyklos ugdymo bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti, darbo laiko trukmė – 40 valandų per savaitę. Jiems nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis).
 6. Mokytojams nustatyta 36 val. (dirbant maksimaliu krūviu) darbo savaitė. Savaitės darbo dienų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į ugdymo planą, patvirtintus pamokų tvarkaraščius, nekontaktinio darbo planus, konsultacijų grafikus ir kitus darbo laiką reglamentuojančius dokumentus.
 7. Pagalbinio personalo ir kitų darbininkų darbo grafikas sudaromas direktoriaus pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams pagal suderintą ir direktoriaus patvirtintą darbo laiką bei darbo grafikus. Pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 val.
 8. Bendrabučių auklėtojų bei budėtojų darbo laikas nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu.
 9. Bibliotekos – informacinio centro darbo laikas nustatomas direktoriaus įsakymu.
 10. Ne visą darbo dieną ir ne visą darbo savaitę turi teisę dirbti tie, kuriems darbo laikas nustatomas pagal DK 146 straipsnį.
 11. Darbuotojai, palikdami savo darbo vietą mokyklos darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 12. Tiesioginis vadovas, esant pateisinamoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo.
 13. Mokykloje planuojamas toks pamokų ir pertraukų laikas:

18.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais:

1 pamoka: 8.00 – 8.45 val.

2 pamoka: 8.55 – 9.40val.

3 pamoka: 9.50– 10.35val.

4 pamoka: 10.45 – 11.30val.

Pietų pertrauka: 11.30-12.10 val.

5 pamoka: 12.10- 12.55 val.

6 pamoka: 13.00 – 13.45val.

7 pamoka: 13.50 – 14.35 val.

8 pamoka: 14.40 – 15.25val.

18.2. penktadieniais:

1 pamoka: 8.00 – 8.45 val.

2 pamoka: 8.50 – 9.35val.

3 pamoka: 9.40– 10.25val.

4 pamoka: 10.30 – 11.15val.

Pietų pertrauka: 11.15-11.35 val.

5 pamoka: 11.35– 12.20 val.

6 pamoka: 12.25– 13.10val.

 1. Mokiniams pamokų darbo laiką reglamentuoja teorinio ir praktinio, neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai.
 2. Mokykloje nedirbama DK (162 str.) nustatytomis švenčių dienomis.
 3. Vadovaujantis DK 153 straipsnio nuostatomis švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. Administracija parengia ir prieš 3 darbo dienas paskelbia prieššventinių dienų pamokų laiko grafiką.
 4. Kasmetinės atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal padalinių pateiktus atostogų grafikus. Mokyklos padaliniai kasmetinių atostogų suteikimo grafikus, patvirtintus padalinių vadovų parašais bei darbuotojų susipažinimo žymomis, pateikia sekretorei iki gegužės 1 d. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos, įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.
 5. Mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus suteikiamos liepos – rugpjūčio mėnesiais (mokinių atostogų metu).
 6. Mokyklos darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku, nei numatyta atostogų grafike, suderintus su padalinio vadovu motyvuotus prašymus pateikia sekretorei prieš 2 savaites iki atostogų pradžios.
 7. Kasmetinės, tikslinės atostogos mokyklos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 8. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
 2. Mokykloje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, mokymo įstaigai būdinga darbo atmosfera.
 3. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 4. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.
 5. Už Mokyklos vidaus tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai bei padalinių vadovai.
 6. Mokykloje rūkyti draudžiama.
 7. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų.
 8. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
 9. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius mokyklos išteklius.
 10. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, egzaminų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
 11. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga ir kitomis priemonėmis.
 12. Draudžiama leisti likti mokyklos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.
 13. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.
 14. Su tarnybine informacija leidžiama susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.
 15. Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.
 16. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka inžinierius kompiuterininkas.
 17. Mokyklos darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje, o darbo metu nesant darbo vietoje – saugiai nešiotis su savimi.
 18. Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo dieną privalo gražinti sekretorei darbuotojo pažymėjimą ir mokyklai priklausantį turtą.

VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI  MOKINIAMS

 1. Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis visomis mokykloje esančiomis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis.
 2. Grupių vadovai supažindina mokinius su mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
 3. Mokiniai privalo laikytis direktoriaus įsakymų bei potvarkių, kitų administracijos darbuotojų reikalavimų, mokytojų, grupės vadovų reikalavimų, šių Taisyklių bei kitų mokyklos norminių dokumentų reikalavimų.
 4. Mokiniai privalo:

47.1. nevėluoti į užsiėmimus ir nepraleisti pamokų, laboratorinių darbų bei mokomųjų praktikų be pateisinamos priežasties;

47.2. laikytis institucijų, kuriose atlieka mokomąją bei gamybinę praktikas, saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių bei kitų norminių dokumentų reikalavimų.

 1. Mokiniai privalo tausoti mokyklos turtą, materialines vertybes ir technines priemones. Materialines vertybes, išduotas naudotis ilgesniam laikui, kiekvienas mokinys grąžina mokyklos baigimo pabaigoje ir pateikia sekretorei nustatytos formos atsiskaitymo lapelį.
 2. Mokiniams draudžiama:

49.1. trukdyti vesti užsiėmimus ir kitus renginius (triukšmauti, garsiai kalbėtis, vaikščioti klasėje neleidus mokytojui ir kt.).Pamokose negalima sėdėti su kepurėmis, striukėmis;

49.2. savavališkai keisti mokyklos inventoriaus buvimo vietą;

49.3. mokyklos patalpose ir teritorijoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jas vartoti;

49.4. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais (juos privaloma laikyti išjungtus).

 1. Mokinys sugadinęs, pametęs ir t. t. mokyklos turtą, privalo apie tai pranešti mokytojui bei administracijos darbuotojui. Mokyklai padaryta materialinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Mokiniai turi laikytis drausmės, švaros ir higienos reikalavimų, nerūkyti mokyklos patalpose ir teritorijoje.

APRANGOS IR IŠVAIZDOS  REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai ir mokiniai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga privalo būti švari ir tvarkinga, neiššaukianti bendruomenės narių neigiamos reakcijos.
 2. Mokyklos direktorius ar jo pavaduotojai, kurių nuomone, darbuotojo ar mokinio apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 52 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ar mokinį ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi reprezentuoti mokyklą, kurioje dirba ir mokosi.
 2. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 4. Darbuotojams ir mokiniams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.
 2. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Patvirtintos Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos mokyklos interneto tinklalapyje.
 2. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą ar reorganizuojant mokyklą.