Bendrabučio gyventojų taisyklės

 1. Bendroji dalis

  1. Šios taisyklės nustato Šilutės profesinio mokymo centro mokinių bendrabučio veiklą bei gyvenimo tvarką.
  2. Mokykla siekia sudaryti bendrabutyje gyventi bei asmeniniams poreikiams tenkinti patogią ir saugią aplinką. Asmenys gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis.
 2. Bendrabučio valdymas

  1. Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos administracija, socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai, mokinių taryba, mokinių tėvai.
   1. Bendrabučio gyventojų savivaldos organas yra bendrabučio taryba. Ji renkama vieneriems metams ir veikia vadovaudamasi bendrabučio tarybos nuostatomis.
 3. Bendrabučio taryba

  1. Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje visuotiniame gyventojų susirinkime atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50% + 1bendrabučio gyventojas.
   1. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidėjai, turintys bent vieną perspėjimą į bendrabučio tarybą negali būti renkami.
   2. Bendrabučio tarybos pirmininkas siūlo savo pavaduotoją.
   3. Bendrabučio taryba siekia, kad gyventojai laikytųsi šių taisyklių reikalavimų. Bendrabučio tarybos veikla fiksuojama Tarybos posėdžių protokoluose.
   4. Kiekvienos sekcijos gyventojai mokslo metų pradžioje iš savo tarpo išsirenka seniūną. Sekcijos seniūnas turi teisę reikalauti ir yra atsakingas už tai, kad sekcijos gyventojai laikytųsi taisyklių.
   5. Bendrabučio tarybos nutarimai, neprieštaraujantys šioms taisyklėms, yra privalomi visiems gyventojams.
 4. Bendrabučio suteikimas

  1. Bendrabutis suteikiamas mokyklos vadovo sprendimu, suderinus su mokyklos taryba.
   1. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:
    1. likę be tėvų globos, kai jų tėvai yra mirę, dinge be žinios, palikę vaiką gatvėje ir pan.
    2. dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą;
    3. gyvena kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos;
    4. yra iš socialiai remtinų šeimų;
    5. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą;
   2. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami visi norintys mokiniai.
 5. Apgyvendinimas ir gyvenimas bendrabutyje

  1. Dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas. Sutartis registruojama bendrabutyje.
   1. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina bendrabutį baldais ir kitu būtinu inventoriumi).
   2. Apsigyvenę mokyklos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis bei pasirašo aktą dėl inventoriaus naudojimo.
   3. Mokiniai, padarę materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
   4. Bendrabutį rekonstruojant, remontuojant ar dėl kitų svarbių priežasčių mokiniai mokyklos vadovo sprendimu gali būti perkeliami į kitas gyvenamąsias patalpas, nebloginant gyvenimo sąlygų.
 6. Bendrabučio gyventojų teisės ir pareigos

  1. Bendrabučio gyventojai turi teisę:
   1. reikšti pastabas ir pasiūlymus;
   2. gauti tipinių normų nustatytą inventorių;
   3. naudotis virtuvėmis ir dušais, darbo ir sporto kambariais;
   4. kreiptis į bendrabučio darbuotojus dėl rimties, saugumo, teisių ir laisvalaikio apsaugos.
  2. Moksleiviai privalo:
   1. Laikytis šios dienotvarkės:
    1. 630 –   730 – kėlimasis ir savitvarka;
    2. 700 –   800 – išėjimas į mokyklą;
    3. 800 – 1600 – pamokos;
    4. 1600 – 2000 – laisvalaikis, savitvarka;
    5. 2000 – 2200 – pamokų ruoša;
    6. 2200 – 2300 – laisvalaikis, savitvarka;
    7. 2300 – 700 – miegas.
   2. Susirgus įspėti budėtoją ir kreiptis į tėvus arba gydymo įstaigą.
   3. Saugoti bendrabučio inventorių.
   4. Tausoti elektros energiją, vandenį ir šilumą.
   5. Laikytis švaros ir tvarkos bei dalyvauti savitvarkoje.
   6. Išeinant iš bendrabučio kambario raktus palikti budėtojui.
   7. Grįžti į bendrabutį iki 2200 val.
   8. Palaikyti švarą bendro naudojimo patalpose.
   9. Puoselėti aplinką.
   10. Maistą gaminti tik virtuvėje.
   11. Netriukšmauti ir garsia muzika netrukdyti aplinkiniams.
   12. Bendrabutyje draudžiama pardavinėti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotikus.
   13. Draudžiama pardavinėti cigaretes ir rūkyti bendrabutyje.
   14. Leisti bendrabučio ir mokyklos darbuotojams, policijos pareigūnams bei bendrabučio Tarybos nariams bet kuriuo paros metu užeiti į kambarį;
   15. Laiku sumokėti už bendrabutį;
   16. Vykdyti bendrabučio darbuotojų, bendrabučio Tarybos narių nurodymus, neprieštaraujančius šioms taisyklėms.
 7. Atsakomybė ir nuobaudos

  1. Už bendrabučio taisyklių pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: įspėjimas, pašalinimas iš bendrabučio vieneriems metams, pašalinimas visam mokymosi laikotarpiui. Ypatingu atveju bendrabučio taryba turi teisę siūlyti šalinti iš mokyklos.
   1. Nuobaudos skiriamas už triukšmavimą, alkoholinių gėrimų vartojimą, rūkymą, bendrabučio darbuotojų įžeidimą, tylos trikdymą garsia muzika ir triukšmavimą po 23.00 val., kitų šioms taisyklėms neprieštaraujančių bendrabučio darbuotojų ir tarybos narių nurodymų nevykdymą. Įspėjimas galioja 1 metus nuo paskyrimo dienos.
   2. Gyventojas vieneriems metams netenka teisės gyventi bendrabutyje, jei sistemingai laiku nesumoka mokesčio, savavališkai be leidimo nešioja inventorių iš kambario į kambarį, savavališkai persikelia į kitą kambarį, gadina inventorių ir patalpas, tylą trikdo garsia muzika ir triukšmauja po 23.00 vai. nepaisydamas darbuotojų ar tarybos narių įspėjimo, trukdo bendrabučio darbuotojams, bendrabučio tarybos nariams, policijos ir saugos tarnybos pareigūnams įeiti į kambarį taisyklių laikymuisi užtikrinti, savavališkai įleidžia svečius į bendrabutį, grasina bendrabučio darbuotojams ar kitiems bendrabučio gyventojams, išvykdamas vasaros atostogų, į praktiką ar kitur ilgiau kaip mėnesiui, negrąžina inventoriaus ir neatlaisvina kambario.
   3. Ypatingu atveju, kai iš bendrabučio pašalintas gyventojas negrąžina inventoriaus ir neišsikelia iš bendrabučio po potvarkio paskelbimo ar toliau neteisėtai lankosi bendrabutyje ir pažeidžia tvarką, bendrabučio taryba turi teisę siūlyti šalinti iš mokyklos.
  2. Gyventojas netenka teisės gyventi bendrabutyje visą mokymosi laikotarpį už:
   1. chuliganizmą;
   2. alkoholinių gėrimų pardavinėjimą ir jų vartojimą;
   3. narkotikų pardavinėjimą ir vartojimą;
   4. mokesčio nemokėjimą;
   5. atsisakymą atlyginti bendrabučiui padarytą žalą;
   6. įžūlų elgesį su bendrabučio gyventojais, aptarnaujančiuoju personalu;
   7. nuolatiniu kitų gyventojų teisių pažeidinėjimą.
 8. Mokestis už bendrabutį

  1. Mokestis už bendrabutį mokamas kiekvieną mėnesį nustatyta  tvarka. Gyventojas už bendrabutį gali sumokėti ir už ilgesnį laikotarpį.