Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas. Jis prisideda užtikrinant vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius įgūdžius, adaptuotis mokykloje, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina įsitraukimą į popamokinę veiklą. Socialinis pedagogas padeda vaikui pritapti prie įvairių gyvenimo permainų; pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje, šeimoje; skatina gerai žinoti savo teises ir pareigas; skatina aktyviai visuomeninei veiklai mokykloje ir už jos ribų; informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant nustatytų elgesio taisyklių.

Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas: kurti vaikams geresnį psichologinį klimatą mokykloje, geresnius šeimos ir mokyklos ryšius; spręsti vaikų socializacijos problemas; padėti ugdytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius; teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą moksleiviams; organizuoti komandinį darbą su elgesio, mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais; vykdyti bendradarbiavimą su pedagogais ir kitomis institucijomis; vykdyti darbą su moksleivių šeimomis, įtraukiant atskirų pedagogų komandas; atstovauti vaikų teises teisėsaugos institucijose; palengvinti likusių be tėvų globos vaikų integraciją į mokyklos gyvenimą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Individualus darbas su mokiniais.
  • Darbas su mokinio šeima.
  • Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas.
  • Tarp institucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
  • Renginių ir prevencinės veiklos organizavimas.

Socialinė pedagogė metodininkė Laura Valauskienė dirba II aukšte 220 kabinete

laura.valauskienė@silutespmc.lt