Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir Krizių valdymo grupės veikla

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo mokykloje veiklos planas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

Bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

 

Krizių valdymo komandos pagrindinis tikslas ne įvykio aplinkybių aiškinimasis, bet veiksmų, ištikus krizei, planavimas, inicijavimas bei vykdymas.

 

PATVIRTINTA

Šilutės profesinio mokymo centro

direktoriaus 2019 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. V- 29

 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS:

Šilutės profesinio mokymo centro Žemės ūkio ir transporto skyriaus VGK:

Komisijos pirmininkas – Laima Žemgulienė, gimnazijos skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Arvydas Būdvytis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Komisijos sekretorė – Bronislava Valančienė, vyr. profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:  Evelina Oželienė, vyr.profesijos mokytoja;

Regina Gedaitienė, mokytoja metodininkė;

Kristina Rimkienė, bendrabučio auklėtoja;

Jurgita Tubutienė, psichologė;

Laura Valauskienė, socialinė pedagogė;

Juozas Bartkus, mokinių tarybos pirmininkas.

 

Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyriaus VGK.

Komisijos pirmininkas – Irena Sudeikienė, metodininkė;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vilma Grigonienė, paslaugų ir turizmo skyriaus vedėja;

Komisijos sekretorė – Rasa Čiumakovienė, profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:  Žydrina Macijauskienė, vyresnioji mokytoja;

Edita Endriulienė, profesijos mokytoja

Asta Ulevičienė, socialinė darbuotoja

Lolita Dobravolskienė, vyresnioji profesijos mokytoja

 

 

PATVIRTINTA

Šilutės žemės ūkio mokyklos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d.

įsakymu Nr. P2-89V

 

KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE KOMANDA

 

Komandos vadovas, mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis,

Komandos vadovo pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arvydas Būdvytis,

Komandos nariai:

Atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą, Laura Valauskienė, socialinė pedagogė,

Atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą, Jurgita Tubutienė, psichologė,

Atsakinga už komunikaciją, Vilma Grigonienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja,

Atsakingas už saugumą, Albertas Mažeikis, darbų ir civilinės saugos inžinierius,

Atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą, Edita Gurjanova, sveikatos priežiūros specialistė.