Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir Krizių valdymo grupės veikla

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo mokykloje veiklos planas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

Bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

 

Krizių valdymo komandos pagrindinis tikslas ne įvykio aplinkybių aiškinimasis, bet veiksmų, ištikus krizei, planavimas, inicijavimas bei vykdymas.

 

PATVIRTINTA

Šilutės profesinio mokymo centro

direktoriaus 2019 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V- 188

 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS:

Šilutės profesinio mokymo centro Žemės ūkio ir transporto skyriaus VGK:

Komisijos pirmininkas – Laima Žemgulienė, gimnazijos skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Arvydas Būdvytis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Komisijos sekretorė – Bronislava Valančienė, vyr. profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:  Evelina Oželienė, vyr.profesijos mokytoja;

Regina Gedaitienė, mokytoja metodininkė;

Kristina Rimkienė, bendrabučio auklėtoja;

Ugnė Marija Būdvytytė, psichologė;

Laura Valauskienė, socialinė pedagogė;

Gintarė Kunšteinaitė, mokinių tarybos pirmininkas.

 

Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyriaus VGK.

Komisijos pirmininkas – Irena Sudeikienė, metodininkė;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vilma Grigonienė, paslaugų ir turizmo skyriaus vedėja;

Komisijos sekretorė – Rasa Čiumakovienė, profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:  Žydrina Macijauskienė, vyresnioji mokytoja;

Edita Endriulienė, profesijos mokytoja

Asta Ulevičienė, socialinė darbuotoja

Lolita Dobravolskienė, vyresnioji profesijos mokytoja