Įstaigos taryba (savivaldos institucija)

Įstaigos (savivaldos) taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) sudėtis

Įstaigos taryba (savivaldos institucija):

  • teikia siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja Įstaigos strateginį planą, metinę veiklos programą, Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos vadovo;
  • teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Įstaigos vadovui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos vadovui;
  • teikia siūlymus Įstaigos vadovui, visuotiniam susirikimui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Įstaigos vadovo teikiamus kitus klausimus;
  • teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
  • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.

Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) darbo reglamentas