Įstaigos taryba (savivaldos institucija)

Įstaigos (savivaldos) taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 • Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) sudėtis
 • Mokyklos tarybos nariai dalyvauja Mokyklos tarybos posėdžiuose;
 • nusako Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;
 • Nustato ugdymo organizavimo tvarką, svarsto pamokų sutrumpinimo prieš šventes klausimus;
 • Aptaria pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokyklos žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • Skiria atstovą (-us)š Mokyklos tarybos į mokyklos atestacijos komisiją;
 • Kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Sprendžia mokyklos fondo lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas paramos akcijas Mokyklos buičiai gerinti, sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo bendruomenės nariams;
 • Kartu su direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;
 • Mokyklos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus mokyklai aktualius klausimus;
 • Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos)  darbo reglamentas

 

Patvirtinta Šilutės žemės

ūkio mokyklos direktoriaus

2018 gegužės 4 d. įsakymu Nr.P2-61V

DARBO TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkas: Benediktas Klumbys, praktinio mokymo vadovas

Sekretorė: Bronislava Valančienė, profesijos mokytoja

Nariai: Vilma Grigonienė, profesinio skyriaus vedėja;

Asta Gratkauskienė, anglų kalbos mokytoja;

Lolita Dobravolskienė, profesijos mokytoja;

Gitana Bagdonienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Juozas Savielius, vairuotojas.

Darbo tarybos teisės ir pareigos

 1. Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Darbo taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;

4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;

5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.