Įstaigos taryba (savivaldos institucija)

Įstaigos (savivaldos) taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 • Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) sudėtis
 • teikia siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • svarsto ir aprobuoja Įstaigos strateginį planą, metinę veiklos programą, Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos vadovo;
 • teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Įstaigos vadovui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos vadovui;
 • teikia siūlymus Įstaigos vadovui, visuotiniam susirikimui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Įstaigos vadovo teikiamus kitus klausimus;
 • teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.
 • Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) darbo reglamentas