Naudojimosi kompiuterių tinklais taisyklės

Naudojimosi Šilutės profesinio mokymo centro kompiuterių tinklu
TAISYKLĖS VARTOTOJAMS

BENDROJI DALIS

 1. Šilutės profesinio mokymo centras (toliau Mokykla) suteikia galimybę darbuotojams ir moksleiviams per Mokyklos kompiuterių tinklą naudotis informacinėmis technologijomis ir interneto ištekliais.
 2. Kiekvienas Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas yra atsakingas už savo veiksmus, atliekamus naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklu.
 3. Šios taisyklės nusako, kaip tinkamai naudotis Mokyklos kompiuterių tinklu.

APIBRĖŽIMAI

 1. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas – asmuo, naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklą prieigai prie Mokyklos kompiuterių tinklo ar kitų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugų (nepriklausomai nuo fizinio prisijungimo būdo – laidinis, bevielis ir pan.)
 2. Mokyklos kompiuterių tinklo ištekiai – tai į Mokyklos kompiuterių tinklą pajungtų kompiuterių skaitmeniniai ištekliai (procesoriaus darbo laikas, sunaudojama operatyvioji atmintis ir kietojo disko vieta) bei Mokyklos kompiuterių tinklo pralaidumas.
 3. Kompiuterinis saugumo incidentas – realų ar potencialiai nepageidaujamą poveikį kompiuterio ar kompiuterių tinklo veiklai turintis įvykis, kurio rezultatas – apgaulė, nuostoliai ar piktnaudžiavimas, grėsmė informacijai, informacijos nuosavybės praradimas ar žala jai.
 4. Tinklo administratorius – inžinierius-kompiuterininkas, kuriam  Mokyklos direktoriaus pavedimu suteikta teisė tvarkyti  kompiuterių tinklą  ar kompiuterinę sistemą (diegti, keisti veikimo parametrus, atlikti kitus priežiūros darbus).

PASKIRTIS

 1. Šių taisyklių paskirtis yra apibrėžti etiško, legalaus ir saugaus kompiuterių ir kompiuterių tinklo naudojimo principus visiems Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojams. Šių taisyklių pažeidimai gali sukelti grėsmę Mokyklai ir Mokyklos kompiuterinių sistemų darbui.

TAIKYMAS

 1. Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis visi Mokyklos kompiuterių tinklo išteklių naudotojai: darbuotojai, moksleiviai, laikinai atvykę į Mokyklą asmenys, trečių šalių personalas, besinaudojantis Mokyklos įranga ar ištekliais, Mokyklos bendrabučio gyventojai. Šios taisyklės taikomos naudojant Mokyklos kompiuterių tinklo ar išnuomotą Mokyklai įrangą.

BENDRI NAUDOJIMO PRINCIPAI

 1. Mokyklos kompiuterių tinklo ištekliai skirti mokymui, mokymuisi, savišvietai.
 2. Kompiuterių tinklo vartotojai yra atsakingi už racionalų ir etišką Mokyklos išteklių naudojimą.
 3. Naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklo ištekliais vartotojas privalo laikytis įgalioto darbuotojo nurodymų.
 4. Mokyklos padaliniai gali turėti papildomų kompiuterinės įrangos ir kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių, kurios neturi prieštarauti šioms taisyklėms.
 5. Mokyklos kompiuterių tinkle užtikrinamas vartotojų privatumas, tačiau vartotojai turi žinoti, kad Mokyklos tinklo įrenginiuose saugomos informacijos visapusiškas konfidencialumas nėra garantuojamas. Rekomenduojama, kad vartotojas šifruotų visą informaciją, kurią mano esant slapta.
 6. Siekiant užtikrinti šių taisyklių vykdymą, Mokykla pasilieka teisę reguliariai tikrinti kompiuterių tinklus ir sistemas.
 7. Atliekant kompiuterių tinklo aptarnavimo ir saugumo užtikrinimo funkcijas, Mokyklos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gali stebėti ir tikrinti tinklo įrangą, sistemas ir tinklo srautus.

SAUGUMAS

 1. Mokyklos tinklo vartotojai privalo saugoti jam skirtus kompiuterių tinklo išteklius ir imtis visų reikiamų saugumo priemonių, kad disponuojami skaitmeniniai ištekliai būtų panaudojami tik pagal paskirtį.
 2. Vartotojai turi saugoti ir niekam neatskleisti savo slaptažodžių bei niekam neleisti naudotis savo prisijungimo prie sistemų vardu.
 3. Visi į Mokyklos kompiuterių tinklą įjungti darbo vietų ir nešiojamieji kompiuteriai turi būti apsaugoti slaptažodžiu ir ekrano užsklanda su slaptažodžiu, automatiškai išregistruojančia vartotoją arba užrakinančia darbalaukį vėliausiai po 10 minučių neveikos (mokymo proceso, renginių metu šio punkto nuostatos gali būti koreguojamos, vadovaujantis padalinio vadovo potvarkiu).
 4. Visi į Mokyklos kompiuterių tinklą įjungti darbo vietų ir nešiojamieji kompiuteriai privalo turėti įdiegtą nuolat veikiančią ir nuolat atnaujinamą antivirusinę programinę įrangą.
 5. Mokyklos tinklo vartotojai turi būti atsargūs atverdami prie elektroninių laiškų prisegtus failus, kuriuose gali būti kompiuteriniai virusai, kirminai ar kitokios piktybinės programos.

PAŽEIDIMAI

 1. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojams draudžiama:
  • atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autorių, gretutinių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai. Tarp tokių veiksmų yra programinės įrangos diegimas, naudojimas, saugojimas arba platinimas neturint licencijos, neleistinas autorių teisėmis apsaugotų kūrinių kopijavimas;
  • paleisti piktybines programas kompiuterių tinkle, tarnybinėje ar darbo stotyje (t.y. kompiuterinius virusus, kirminus, „Trojos arklius“ ir panašiai);
  • atskleisti prisijungimo prie Mokyklos sistemų informaciją (prisijungimo vardą, slaptažodį) arba leisti naudotis savo prisijungimo vardu kitiems asmenims;
  • skleisti melagingą informaciją naudojant Mokyklos tinklo sistemas arba siųsti tokią informaciją panaudojant Mokyklos vardą;
  • trikdyti tinklo veiklą. Tarp tokių veiksmų yra tinklo kanalų užtvindymas bereikalingais paketais, tinklo paketų falsifikavimas ir panašiai;
  • atlikti žvalgybinę tinklo veiklą (portų, tarnybinių stočių ar paslaugų saugumo skanavimą), iš anksto nesuderinus su Mokyklos atsakingais darbuotojais;
  • stebėti tinklo srautus, perimant duomenis, neskirtus vartotojo kompiuteriui, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai įeina į pareigas;
  • sąmoningai naudotis informacija, kai vartotojas nėra numatytasis informacijos gavėjas;
  • prisijungti prie tarnybinės stoties arba paskyros, kai vartotojas nėra tiesiogiai gavęs leidimo prisijungti, išskyrus atvejus, kai tokie prisijungimai atliekami vykdant tiesiogines pareigas;
  • apeiti ar kitaip pažeisti bet kurio kompiuterio, tinklo ar paskyros autentifikacijos arba saugumo sistemas;
  • sutrikdyti kompiuterinės sistemos darbą arba panaikinti galimybę naudotis teikiama paslauga ar informacija;
  • talpinti žalingą ar netoleruotiną informaciją ir nuorodas į tokią informaciją Mokyklos kompiuterių tinkle arba internete, naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklu ar Mokyklos vardu. Tokios informacijos pavyzdžiai:
 • informacija, pažeidžianti įstatymus;
 • pornografija ar kitokia nepadori medžiaga;
 • nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti informacija;
 • informacija, diskredituojanti arba įžeidžianti Mokyklą, kitas organizacijas, valstybes ar privačius asmenis;
 • asmens vaizdai, pažeidžiantys asmens privatumo normas (Civilinis kodeksas. 2.22 straipsnis. Teisė į atvaizdą.)
  • naudoti Mokyklos išteklius komercinei veiklai vystyti ar naudai gauti;
  • savavališkai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (IP adresą ir pan.);
  • pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas taisykles;
  • atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.
 1. Naudojantis elektroniniu paštu ir kitomis komunikacijų priemonėmis, draudžiama:
  • siųsti reklaminio pobūdžio žinutes, kai gavėjas nėra pareiškęs pageidavimo tokias žinutes gauti arba kai Mokyklos administracija nėra davusi tam specialaus leidimo;
  • bet kokia įžeidinėjimų, priekabiavimo forma, naudojant el. paštą, telefoną ar kitas komunikavimo priemones;
  • falsifikuoti el. pašto žinučių tarnybinių antraščių informaciją;
  • siųsti grandininius elektroninius laiškus.
 2. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas, aptikęs išvardintų taisyklių pažeidimus ar kitokius kompiuterinius saugumo incidentus, turi
  • išsaugoti pažeidimo įrodymus;
  • nedelsiant pranešti tinklo ar tarnybinės stoties administratoriui;
  • vykdyti atsakingo už kompiuterinio saugumo incidento tyrimą asmens nurodymus.

ATSAKOMYBĖ

 1. Mokykla neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklu.
 2. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas atsako už žalą kompiuteriui, kompiuterių tinklui arba informaciniams ištekliams, padarytą nesilaikant šių ir kitų Mokykloje patvirtintų kompiuterių tinklo ir informacinių paslaugų naudojimo taisyklių Mokyklos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas atsako už įstatymų pažeidimus, padarytus naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklu, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus.
 4. Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojas atsako už padarytą materialinę žalą, naudojantis Mokyklos kompiuterių tinklu, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus.
 5. Už padarytus šių taisyklių pažeidimus Mokyklos kompiuterių tinklo vartotojui gali būti uždrausta prieiga prie kompiuterių tinklo išteklių, o už šiurkščius pažeidimus taikomos drausminės nuobaudos Mokykloje nustatyta tvarka, įskaitant darbo sutarties nutraukimą arba pašalinimą iš moksleivių sąrašų.