Grupės vadovo veiklos aprašas

I. Bendroji dalis

 1. Grupės vadovas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
 2. Grupės vadovas pavaldus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, skyriaus vedėjai.

II. Grupės vadovo teisės

 1. Ugdant grupės bendruomenę, pasirinkti konstruktyvius auklėjimo ir bendradarbiavimo būdus atitinkančius ugdytinių amžių bei poreikius.
 2. Prireikus kreiptis pagalbos į mokyklos mokytojus, specialistus bei administraciją.
 3. Tobulinti savo kvalifikaciją.
 4. Teikti pasiūlymus dėl veiklos gerinimo.
 5. Dalyvauti grupės vadovų metodinės grupės veikloje.
 6. Gavus mokyklos direktoriaus leidimą organizuoti auklėtinių išvykas už mokyklos ribų.

II. Grupės vadovo pareigos

 1. Planuoja ir organizuoja darbą su grupe atsižvelgdami į bendrąjį ugdymo planą, mokyklos bendrą planą ir metodinių grupių darbo planus.
 2. Mokslo metų pradžioje teikia grupės vadovo darbo planą grupių vadovų metodinės grupės pirmininkei.
 3. Sistemingai bendrauja su ugdytinių tėvais (globėjais):
  1. organizuoja grupės mokinių tėvų susirinkimus.
  2. individualiai bendrauja su auklėtinių šeimomis, informuoja tėvus (globėjus) apie auklėtiniui iškylančias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo (si) rezultatus;
  3. aiškinasi dažno mokyklos nelankymo ar vėlavimo į pamokas priežastis, informuoja tėvus (globėjus);
 4. Sistemingai organizuoja grupės vadovo darbo plane numatytą veiklą:
  1. ugdo ugdytinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja dorovę, sveiką gyvenseną;
  2. domisi mokinių poreikiais, interesais, padeda jiems spręsti kylančias problemas;
  3. kartu su mokiniais aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime: puoselėja mokyklos tradicijas, inicijuoja ir rengia įvairius renginius mokykloje;
  4. skatina auklėtinius dalyvauti klasės bei mokyklos savivaldoje;
  5. kartu su mokiniais tinkamai atstovauja mokyklą miesto ar respublikos renginiuose;
  6. užtikrina kokybišką grupės budėjimą mokykloje pagal sudarytą grafiką;
  7. atsako už mokinių saugumą išvykos ar organizuoto renginio metu;
  8. 1 kartą į savaitę veda grupės valandėles.
 5. Tvarko su grupės auklėtojo veikla susijusius dokumentus:
  1. kartą per mėnesį pildo grupės stipendijų suvestinės lapus.
  2. prireikus atlieka grupės veiklą reglamentuojančius darbus (rašo ugdytinių charakteristikas, rekomendacijas ir pan.)
  3. atlieka grupės auklėtojui priskiriamus darbus el.dienyne.
 6. Ruošia ir teikia administracijai, socialinei pedagogei reikiamą informaciją apie grupę.
 7. Bendradarbiauja su grupę mokančiais mokytojais, psichologu, socialine pedagoge.
 8. Dalyvauja (pakvietus) mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.