Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas)

Įstaigos (kolegialus valdymo organas)) taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 • Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) sudėtis
 • Taryba atlieka šias funkcijas:
  • koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;
  • svarsto profesinio mokymo įstaigos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus profesinio mokymo įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui);
  • nustato profesinio mokymo įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
  • nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją;
  • svarsto profesinio mokymo įstaigos direktoriaus pateiktą profesinio mokymo įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus profesinio mokymo įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui) dėl profesinio mokymo įstaigos direktoriaus pateiktos profesinio mokymo įstaigos metinės veiklos ataskaitos;
 • Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo)  darbo reglamentas