Mokinių elgesio taisyklės

Šilutės profesinio mokymo centro mokinių elgesio taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
 2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, moralės ir etikos principais grįsti savo gyvenimą.

II. Mokinio teisės

 1. Kiekvienas mokinys turi teisę naudotis visomis teisėmis ir laikytis pareigų, be jokių išimčių ir skirtumų ar diskriminavimo; gauti valstybinį standartą atitinkantį išsilavinimą.
 2. Kiekvienas mokinys turi teisę reikšti savo mintis ir nuomonę, net jei tos mintys ar nuomonė nesutampa su kito mokinio ar mokytojo mintimis ar nuomone – negalima pažeisti kito asmens teisių ir orumo.
 3. Niekas negali patirti psichologinio, moralinio ar fizinio smurto nei iš mokytojo, nei iš kito mokinio. Visi kilę ginčai turi būti sprendžiami demokratiškai, laikantis žmogaus teisių.
 4. Mokinys turi teisę gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.
 5. Mokinys turi teisę gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
 6. Mokinys turi teisę dalyvauti mokyklos savivaldoje nustatyta tvarka.
 7. Kiekvienas mokinys turi teisę pasirinkti neformaliojo ugdymo užsiėmimus ar kitą veiklos sritį, dalyvauti organizuojant užklasinius renginius.

III. Mokinio pareigos

 1. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos (o atliekant praktinį mokymą įmonėje ir įmonės) vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. Deramai mokyklą atstovauti viešame gyvenime.
 2. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės.
 3. Laiku atvykti į pamokas ir praktinius užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, ir kt.). Kūno kultūros pamokose moksleivis privalo turėti tik švarią, tvarkingą sportinę aprangą, o dėl pateisinamos priežasties negalėdamas atlikti fizinių užduočių, turi stebėti pamoką (išimtis nustato tik kūno kultūros mokytojai).
 4. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla  (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.)), nepažeidinėti saugaus daro reikalavimų.
 5. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, o praleidus per 2 dienas atnešti tėvų, gydytojų ar kitų atsakingų asmenų parašytus pateisinančius raštus.
 6. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Žalos atlyginimą mokykloje nustato mokyklos administracijos patvirtinta tvarka.
 7. Budėti pertraukų metu   mokyklos koridoriuose nustatytu grafiku. Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus.
 8. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
 9. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje.
 10. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą.
 11. Pačiam pasirūpinti pinigų, kitų brangių asmeninių daiktų saugumu.
 12. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.

IV. Mokiniui draudžiama

 1. Be mokytojo leidimo imti klasių dienynus bei kitus mokytojo ar mokyklos dokumentus.
 2. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines bei psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
 3. Mokykloje ir jos teritorijoje rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes bei jų turėti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
 4. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo įrašyti pastabą į žurnalą. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šį reikalavimą, mokytojas informuoja mokyklos administraciją.
 5. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.
 6. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
 7. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.
 8. Trukdyti mokytojams vesti pamokas, savavališkai išeiti iš pamokos.
 9. Bėgioti   koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.
 10. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus, prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais.
 11. Niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti  šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).
 12. Mokyklos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.
 13. Vaikščioti į tualetą pamokų metu, nebent mokytojui leidus

V. Mokinio skatinimo priemonės

 1. Žodžiu (pagyrimas).
 2. Raštu (padėka, diplomas).
 3. Suteikimas galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose.
 4. Padėka tėvams.
 5. Materialinis paskatinimas

VI. Mokinio atsakomybė. Drausminės priemonės

Mokiniai privalo laikytis Mokyklos nuostatų ir Vidaus darbo taisyklių, Moksleivio elgesio taisyklių.

Už mokinio elgesio taisyklių, mokyklos arba įmonės, kurioje atlieka praktinį mokymą, vidaus darbo taisyklių pažeidimus moksleiviams gali būti taikomos nuobaudos – įspėjimas žodžiu, pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, viešas nukentėjusiojo asmens atsiprašymas, raštiškas policijos informavimas, įspėjimas raštu tėvams, pašalinimas iš mokyklos:

 • įspėjimas žodžiu – pirmą kartą padarius nežymius  šių taisyklių pažeidimus;
 • mokytojo pastaba raštu žurnale – taikoma už besikartojančius mokinio šių elgesio taisyklių pažeidimus pamokų metu (trukdymą ugdymo procesui, ne reagavimą į mokytojo pastabas, nepasiruošimą pamokoms, vėlavimą į pamokas, kalbėjimąsi pamoku metu, necenzūrinių žodžių vartojimą, naudojimąsi mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje);
 • administracijos pastaba raštu – mokytojų, grupės vadovų, kito mokyklos personalo teikimu už šiose taisyklėse nustatytų elgesio normų ir pareigų nevykdymą;
 • papeikimas – už  šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą,  už įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, piktybinį trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, bet kokį smurtą.
 • griežtas papeikimas –  už sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus, tyčia sugadintą ar sunaikintą mokyklos turtą, bet kokį smurtą.
 • viešas nukentėjusiojo asmens atsiprašymas – taikoma mokiniui, kai mokinys įžeidžia žmogaus garbę ir orumą
 • raštiškas policijos informavimas – už fizinį bei psichologinį smurtą su bendruomenės nariais, chuliganišką elgesį, vagystes, muštynes.
 • įspėjimas raštu tėvams – taikoma mokiniui  nevykdant mokymo sutartyje su mokiniu nustatytų mokinio įsipareigojimų   ir kai poveikio priemonės nurodytos  6.2.1. – 6.26  punktuose nepadaro jokio poveikio.
 • Mokinio pašalinimas iš mokyklos dėl nepažangumo – už vidaus darbo tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus vykdomas apsvarsčius mokytojų  tarybos posėdyje.