Mokinių taryba

Mokinių tarybos veikla

Mokinių taryba – mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti pasiūlymus mokyklos administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais. Mokinių tarybą sudaro grupių seniūnai ir deleguoti asmenys, savo noru dalyvaujantys veikloje. Mokinių tarybai vadovauja išrinktas pirmininkas. Tarybos susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį.

Mokinių tarybos nariai – pavyzdys kitiems. Todėl jie nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų.

Mokinių tarybos veikla:

 • Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus.
 • Bendradarbiauja su mokyklos administracija sprendžiant lankomumo, pažangumo ir kt. problemas.
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus.
 • Vienija mokinius bendrai veiklai, skatina aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, užklasinėje veikloje.
 • Skatina mokinių pilietinį aktyvumą.
 • Padeda mokiniams spręsti jų problemas.
 • Vykdo renginių ir prevencinės veiklos plane numatytas veiklas Inicijuoja bei organizuoja kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.

PATVIRTINTA:

Šilutės žemės ūkio mokyklos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. P2-95V

 

Mokinių tarybos sudėtis

Pirmininkas: Juozas Bartkus

Sekretorė:  Emilija Galovčenkaitė

Nariai:

 1. Emilija Galovčenkaitė
 2. Raminta Nausėdaitė
 3. Aušra Kazlauskytė
 4. Gitana Kučinskaitė
 5. Lukas Matijevas
 6. Vytautas Rimkus
 7. Karolina Brazaitytė
 8. Juozas Bartkus
 9. Rima Šikšniuviene
 10. Deividas Jašinskas
 11. Ramūnas Šteinys
 12. Ligita Skarulskytė
 13. Evelina Raudoniūtė
 14. Viktorija Šerniauskaitė
 15. Liveta Barijonaitė
 16. Julija Pužaitė,
 17. Gintarė Kunšteinaitė,
 18. Rūta Kunšteinaitė,
 19. Kamilė Burzdžiūtė.
 20. Osvaldas Vilkickas
 21. Kristina Baitytė