Apie žuvininkystės praktinio mokymo centrą

Apie Žuvininkystės praktinio mokymo centrą

Šilutės žemės ūkio mokykloje (nuo 2019-09-01 VŠĮ Šilutės profesinis mokymo centras), įgyvendinant Europos sanglaudos fondo projektą    „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ (NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031, projekto vertė 3,254 mln. EUR.), sukurtas modernus Žuvininkystės praktinio mokymo centras, kurio paskirtis rengti jaunus žuvininkystės sektoriaus darbuotojus, kelti sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją bei skatinti suaugusiųjų, pirmiausia – žvejų ir verslininkų, žvejojančių jūrose ir vidaus vandenyse, bei ūkininkų, perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems surasti naują ir/ar papildomą veiklos sritį – akvakultūrą tvenkiniuose ar recirkuliacinio ciklo žuvų auginimą fermose bei žuvies perdirbimą ir rekreacinę žuvininkystę.

Žuvininkystės praktinio mokymo centras žymiai pagerins žmogiškųjų išteklių būklę žuvininkystės sektoriuje, didins gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą – ypač  Vakarų Lietuvos žuvininkystės regionuose, skatins modernių žuvies auginimo, perdirbimo ir pateikimo vartotojams technologijų plėtrą.

Žuvininkystės praktinio mokymo centras tenkina šių žuvininkystės sektoriaus šakų profesinio rengimo poreikius:

– Akvakultūros srityje rengia žuvų  veisimo  ir auginimo specialistus akvakultūros įmonėms bei suteikia ūkininkams ir kaimo verslininkams papildomas kompetencijas auginant žuvis moderniomis uždarų recirkuliacinių žuvų auginimo sistemų technologijomis;

– Žuvies perdirbimo pramonei rengia žuvies perdirbimo specialistus ir kelia esamų darbuotojų kvalifikaciją;

– Rengia specialistus rekreacinei žuvininkystei organizuoti.

 

Projekto metu rekonstruotos apie 2.7 tūkst kv. m mažai naudotos gamybinių priestatų patalpos Žemaičių Naumiestyje ir  sukurtas  analogų  Baltijos šalių regione neturintis Žuvininkystės praktinio mokymo centras,  susidedantis iš mokomosios žuvų  veisimo ir auginimo fermos,  mokomojo žuvų perdirbimo cecho ir mokomojo žuvininkystės techninio aptarnavimo centro. Projekto lėšomis įsigyta  moderniausia žuvų  veisimo ir auginimo  uždarose recirkuliacinėse sistemose įranga – čia veisiamos ir auginamos įvairių  šilatavandenių ir šaltavandenių žuvų rūšys, o mokomojoje fermoje užauginta žuvis naudojama mokomojo žuvų perdirbimo cecho praktinio mokymo procese. Jaunikliai parduodami žuvų augintojams, o užauginta produkcija – žuvies mėgėjams: kavinėms, restoranams ir žuvies perdirbėjams.

Mokykla įsigijo įrangą mažųjų laivų laivavedystės ir jų aptarnavimo mokymui: mokomąjį laivą,  modernų laivavedystės  mokymo simuliatorių, rekreacinės žuvininkystės įrankius.

Žuvininkystės praktinio mokymo kompleksas leidžia vienu metu mokyti iki 75 moksleivių ir suaugusiųjų.

Akvakultūros puoselėjimo ir mokymo idėjomis pirmoji iš Lietuvos mokymo įstaigų užsikrėtė ir jas skleisti pradėjo būtent Šilutės žemės ūkio mokykla (nuo 2019-09-01 VŠĮ Šilutės profesinio mokymo centras), dabar jau galinti pasigirti, kad koja kojon žengia su ASU bei KU – jų atstovai ir specialistai čia jau ne kartą lankėsi pasidalinti patirtimi, pasižiūrėti, kaip veikia moderni įranga, kaip auga uždarosiose recirkuliacinėse sistemose auginamos žuvys.

Greta kuriamo praktinio mokymo centro 2013 m. įgyvendintas dar vienas – ES fondų ir Lietuvos valstybės paramos projektas „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“  Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031. Jo biudžetas – 560 139 EUR. Jo metu parengti priemonių komplektai žuvų augintojui, vidaus vandenų mažųjų laivų ir valčių laivavedžiui bei rekreacinės žuvininkystės paslaugų teikėjui.

Kaip ir pats žuvininkystės praktinio mokymo centras, taip ir mokymo priemonės yra unikalios ir vienintelės šalyje. Jos naudojamos formaliame pirminiame profesiniame mokyme, mokant moksleivius pagal modulinio mokymo programas bei taikant ne tik klasikinį, bet ir išvystytą, visiems prieinamą ir modernų nuotolinio mokymo būdą.

Suaugusiesiems siūloma ne tik įgyti kvalifikaciją, bet ir ją tobulinti, mokantis pagal atskirus modulius.

Žuvininkystės praktinio mokymo centro baze bei sukurtomis mokymo priemonėmis atskirų sutarčių, užtikrinančių bendradarbiavimą, pagrindu gali naudotis bendrojo lavinimo mokyklos (gamtamokslinio ugdymo dalykų mokymo bei profesinio konsultavimo ir informavimo tikslais), kolegijos bei universitetai (mokslinio, tiriamojo darbo, studentų mokymo, metodiniais tikslais), profesinio mokymo įstaigos (vykdant mokymus pagal tam tikrus akvakultūros modulius) bei įmonės ir organizacijos, užsiimančios praktine akvakultūros veikla.

Visos mokymo priemonės yra parengtos elektroniniu formatu, todėl poprojektiniu laikotarpiu jos nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į mokslo, technologijų, IT taikymo pažangą.

Sukurtomis mokymo priemonėmis mokykla naudojasi vykdydama tarptautines mokytojų bei mokinių kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, kurias remia EK, administruojant Švietimo mainų paramos fondui.  2014-2015 m. įvykdytas Erasmus+ KA1 mobilumo projektas „Akvakultūros kūrimas pagal ES ateities viziją“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000094). Projekto metu 10 mokyklos profesijos mokytojų bei ugdymą organizuojančių specialistų vyko įgyti naujų kompetencijų į senas tradicijas ir didelę akvakultūros bei žuvies auginimo tvenkiniuose ir aptvaruose patirtį turinčias valstybes – Prancūziją ir Maltą. Čia buvo susipažinta su akvakultūros ir žuvininkystės būkle, žuvies ištekliais, ekonominiais akvakultūros aspektais, apimtimis, vystymosi perspektyvomis, galimybėmis dalyvauti ES remiamose akvakultūros mokslinių tyrimų bei plėtojimo veiklose ir programose, su reikalavimais, keliamais žuvininkystės specialistams, jų rengimo programomis ir praktiniais šių programų įgyvendinimo aspektais.

PRAKTINIO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS