Vairavimo mokymo tvarka

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
2016 m. rugsėjo mėn. 8 d. direktoriaus įsakymu

Vairavimo mokymo organizavimo tvarka

Ši tvarka yra neatskiriama vairavimo mokymo  sutarties, sudaromos tarp  mokinio ir mokyklos, dalis.

Šiose  tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos:

Vairavimo mokymas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka , pagal  kurią  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu, mokyklai suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);

Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorious tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius – vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ar praktikos žinių.

Visos kitos sąvokos šioje  tvarkoje vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais  įstatyme, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla, sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;

Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Mokiniui nespėjus baigti viso mokymo kurso per nustatytą laikotarpį;

Kai mokinys mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ “Regitra” teorijos egzaminą su mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ “Regitra” išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta  mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir anspaudu;

Su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi  būti sudaryta mokymo sutartis dėl papildomo mokymo. Sutarties nuo jos sudarymo dienos galiojimo terminas yra ne ilgiau kaip 9 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. sutartis gali būti pratęsiama mokiniui nespėjus baigti viso mokymo kurso per nustatytą laikotarpį.

Mokykla  ir  mokinys abipusiu  sutarimu  gali  nutraukti  vairavimo  mokymo  sutartį.

Šalių teisės ir pareigos

Mokinio teisės:

 • mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;
 • gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;

Mokinio pareigos :

 • pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;
 • laikytis bendrų viešos tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai;
 • nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
 • Pinigus už  praktinį  vairavimą  mokiniai  sumoka  buhalterijos  Kasininkė  išrašo  pinigų  priėmimo  kvitą, vieną  jo  kopiją  atiduoda  mokiniui, kitą – kartu  su  pinigais  mokyklos  buhalterijai;
 • prieš sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis;
 • negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, dieną prieš iki 17.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių;
 • pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas

Mokyklos teisės ir pareigos:

 • suteikti pagal programą mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei į gūdžių;
 • sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
 • skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr.88-3550).
 • patikrinus mokinio teorijos žinias bei įvertinus praktinio vairavimo įgūdžius sumažinti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių;
 • teorijos mokymą vykdyti grupėmis, o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau 4 mokymo valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 mokymo valandas;
 • mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
 • mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir išlaikius mokyklinius egzaminus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
 • užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
 • užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
 • vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  viršininkas;
 • užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
 • Su mokiniais, nelankančiais  vairavimo  mokymo  teorijos  užsiėmimų  ir  praktinio  vairavimo  pamokų  be  pateisinamos  priežasties, vienašališkai  nutraukiama  vairavimo  mokymo  Sumokėtos  pinigų  įmokos  negrąžinamos.
 • neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus , bei neišlaikė mokyklinių egzaminų.
 • vykdyti mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą pagal Valstybinės  kelių  transporto  inspekcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  nustatytą tvarką.

Baigiamos nuostatos

 • Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šią mokyklos  vairavimo mokymo  tvarką , taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.